Taisyklės

Bendrosios nuostatos
1. UAB „Vilniaus dizaino biuras“ elektroninės svetainės www.autofanai.lt (toliau – Svetainė) naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi e. savitarna sąlygas, šalių teises, pareigas ir atsakomybę. Šalimis šių Taisyklių atžvilgiu laikytini Klientai, Naudotojai ir UAB „Vilniaus dizaino biuras“.
2. Šiose Taisyklėse asmuo, kuris naudojasi UAB „Vilniaus dizaino biuras“ teikiamomis Svetainės paslaugomis, vadinamas Klientu. Naudotoju vadinamas asmuo, kuris faktiškai naudojasi Svetaine, bet netalpina skelbimų ir jokios kitos informacijos. Klientu gali būti juridinis arba veiksnus fizinis asmuo, Naudotoju – juridinis ir veiksnus fizinis asmuo. Klientu ir Naudotoju gali būti tas pats asmuo.
3. Svetainės paslaugos – tai su UAB „Vilniaus dizaino biuras“, įmonės kodas 303469917, buveinė Gėlių g. 5D, Vilnius (toliau – UAB „Vilniaus dizaino biuras“) teikiamų paslaugų Klientui ir Naudotojui administravimu Svetainėje susijusios paslaugos: vieša informacinė ir komunikacinė paslauga, teikiant Svetainės paslaugas apie automobilių informaciją siekiant ją gauti, skelbti arba ieškoti.
4. Naudotojas ir Klientas, prisijungdamas prie Svetainės ir ja naudodamasis bei paspaudęs mygtuką „Patvirtinti“, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis, jų nuostatas suprato ir laisva valia įsipareigoja jų laikytis. Naudotojas ar Klientas negali naudotis Svetaine, jeigu nėra susipažinęs su šių Taisyklių turiniu arba nesutinka su juo.

Paslaugų teikimas
5. Klientas, prisijungęs prie Svetainės, gali:
5.1. Gauti savo ir kitų pateiktą informaciją bei skelbti savo informaciją, vykdyti susirašinėjimą (ang. - chat);
5.2. Gauti informacinius pranešimus iš UAB „Vilniaus dizaino biuras“;
5.3. Peržiūrėti savo asmens duomenis;
5.4. Atnaujinti kontaktinius duomenis.
6. Naudotojas, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, gali atlikti visus arba tik dalį veiksmų, nurodytų Taisyklių 5 punkte.
7. Kiekvieną kartą jungiantis prie Svetainės, Klientas ar Naudotojas privalo būti autentifikuojamas. Užsiregistravę, gausite asmeninę vietą tekstams, nuotraukoms, pranešimams arba informacijai, susijusiai su arba nurodančiai programas, muziką, garsus, nuotraukas, grafinius vaizdus arba vaizdo įrašus (toliau – „Turinys“) diske skelbti.
8. Prie Svetainės galima prisijungti naudojant el. paštą. Taip pat galima registruotis naudojant Google ar Facebook paskyras (Prisijungimo duomenys).
9. Klientas bet kuriuo metu gali pasikeisti slaptažodį.
10. Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau nei 8 simboliai.
11. Jei Svetaine naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs Kliento vardu (autentifikuotas kaip Klientas), laikoma, kad visi tokio prisijungimo metu atlikti veiksmai yra atlikti paties Kliento. Klientas prisiima tokių veiksmų atlikimo riziką. UAB „Vilniaus dizaino biuras“ neatsako už neteisingos informacijos pateikimą, veiksmus su asmens duomenimis ar kitas iš tokio prisijungimo kylančias pasekmes.
12. Klientas, kuris yra juridinis asmuo, e. savitarnoje turi teisę, skelbti informaciją juridinio asmens vardu, jeigu jis yra tinkamai įgaliotas.
13. Jeigu Klientas nesilaiko 11 punkto reikalavimų, Klientas įsipareigoja atlyginti visus UAB „Vilniaus dizaino biuras“  ir tretiesiems asmenims dėl to kilusius nuostolius. Už šiame punkte numatytų reikalavimų nesilaikymą UAB „Vilniaus dizaino biuras“  gali apriboti Kliento (įskaitant visus jo įgaliotus asmenis) naudojimąsi Svetaine.
14. Klientas atsako už visų savo įgaliotų asmenų veikimą ar neveikimą Svetainėje.
15. Klientams, kurie bent vieną kartą buvo prisijungę prie Svetainės, mokėjimo pranešimai, sąskaitos ir kiti dokumentai pateikiami tik elektroniniu būdu (siunčiant juos elektroniniu paštu, pateikiant e. savitarnoje), jei tokios paslaugos bus mokamos.  

Šalių teisės ir pareigos

16. UAB „Vilniaus dizaino biuras“:
16.1. turi teisę keisti, pildyti Svetainės funkcionalumą ir siųsti Klientui ir Naudotojui informacinius pranešimus apie tokius pasikeitimus bei kitą su e. savitarna ir UAB „Vilniaus dizaino biuras“ veikla susijusią Klientui ir Naudotojui būtiną žinoti informaciją. Tokios informacijos pateikimas bet kokiais būdais nėra laikomas tiesiogine rinkodara;
16.2. turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbiant Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Klientas ar Naudotojas raštu nepraneša apie atsisakymą naudotis Svetaine ir toliau naudojasi Svetainės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja Taisyklių redakcija;
16.3. turi teisę registruoti visus veiksmus, atliekamus naudojantis Svetaine. Šie įrašai prireikus gali būti panaudoti įrodyti atitinkamų Naudotojo veiksmų atlikimą arba neatlikimą;
16.4. neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo, kadangi jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo UAB „Vilniaus dizaino biuras“  valios, tačiau įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį Svetainės veikimą. UAB „Vilniaus dizaino biuras“ jokiais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl Svetainės veiklos sutrikimų bei už Kliento ar Naudotojo teikiamos informacijos tikslumą bei tikrumą. UAB “Vilniaus dizaino biuras” nekontroliuoja Turinio, perduodamo Svetainėje, vadinasi, negarantuoja jo tikslumo, išsamumo arba kokybės. Jūs suprantate, kad, naudodamiesi Svetainės paslaugomis, galite pamatyti užgaulų, nederamą arba ginčytiną Turinį.
16.5. Jokiomis aplinkybėmis UAB “Vilniaus dizaino biuras” neatsako už Svetainėje vartotojų sukurtą Turinį, nes teisės į visą į Svetainę įkeltą Turinį priklauso jį paskelbusiems asmenims tol, kol nebus nustatyta kitaip. Klientai ar Naudotojai negauna jokių teisių naudotis kitų Klientų ar Naudotojų Turiniu už Svetainės suteikiamų galimybių ribų ir visiškai atsako autoriui už neteisėtą Turinio naudojimą;
16.6. įsipareigoja išregistruoti Klientą arba Naudotoją iš Svetainės, gavus rašytinį jo prašymą;
16.7. turi teisę Svetainėje kartu su Jūsų Turiniu viešai skelbti reklaminę arba bet kokią kitą informaciją, tačiau nepakenkiant Turiniui. Tokios informacijos paskelbimo formą, tvarką ir apimtį UAB “Vilniaus dizaino biuras” gali keisti;
16.8. gali naudoti bet kokį vartotojų paskelbtą Turinį ir jį vėliau paskelbti tiek nurodydama, tiek ir nenurodydama jo autorių, negavusi specialaus Kliento ar Naudotojo leidimo ir autoriui nesumokėjusi autoriaus atlyginimo.

17. Naudotojas ir Klientas:
17.1. įsipareigoja imtis visų įmanomų priemonių išsaugoti Prisijungimo duomenis ir kitus autentifikavimui naudojamus duomenis ir tinkamai juos naudoti prisiimant pilną riziką bei atsakomybę už visus veiksmus, atliktus Svetainėje;
17.2. įsipareigoja nedelsiant pakeisti prisijungimo prie Svetainės slaptažodį kilus bet kokio pobūdžio įtarimams, kad slaptažodį galėjo sužinoti ar panaudoti tretieji asmenys. Privalo iš karto UAB „Vilniaus dizaino biuras“ pranešti apie bet kokį neautorizuotą (Jūsų neleistiną) prieigos su Jūsų prisijungimo vardu ir slaptažodžiu atvejį ir (arba) bet kokį saugumo pažeidimą. UAB „Vilniaus dizaino biuras“ neatsako už galimą duomenų praradimą ar sugadinimą, kurie gali įvykti, nes pažeistos šios dalies nuostatos;
17.3. supranta, kad tokiu atveju, jeigu Prisijungimo duomenys yra perduodami ar kitaip tyčia ar netyčia atskleidžiami trečiajam asmeniui, trečiasis asmuo gali prisijungti prie Svetainės, matyti visus joje esančius Kliento ir Naudotojo asmens duomenis ir atlikti Taisyklių 5 punkte nurodytus veiksmus. Griežtai draudžiama bet kokiais būdais atskleisti Prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims;
17.4. įsipareigoja Svetainėje teikti tik teisingą, tikslią ir etišką informaciją, kadangi už visą informaciją (Turinį) – duomenis, tekstą, programas, muziką, garso įrašus, nuotraukas, grafiką, vaizdo įrašus, pranešimus ir kitą medžiagą, paskelbtą bendram naudojimui arba perduotą individualiai, — atsakingas tas asmuo, kuris šį Turinį sukūrė. Tai reiškia, kad Jūs, o ne UAB “Vilniaus dizaino biuras“, visiškai atsakote už visą Turinį, kurį įkeliate, siunčiate, perduodate arba bet kokiu kitu būdu darote prieinamą Svetainėje. Turinys turi atitikti Lietuvos Respublikos  įstatymų reikalavimus ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Visas Turinys ir kiekvienas jo atskiras elementas turi nepažeisti autorių teisių, teisių į prekių ženklus, ir (arba) teisių į kitus tretiesiems asmenims priklausančius intelektinės nuosavybės objektus ir įsipareigojate savarankiškai ir savo lėšomis sureguliuoti visas trečiųjų asmenų pretenzijas, susijusias su Turinio sukūrimu ir paskelbimu Svetainėje;
17.5. įsipareigoja pasikeitus asmens duomenims (vardui, kontaktinei informacijai) ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas atnaujinti šiuos duomenis Svetainėje;
17.6. įsipareigoja atidžiai perskaityti UAB „Vilniaus dizaino biuras“ teikiamą informaciją. Pastebėjęs netikslumų ar neatitikimų teikiamoje informacijoje, privalo nedelsdamas informuoti apie tai UAB „Vilniaus dizaino biuras“;
17.7. turi teisę atsisakyti naudotis Svetaine pateikdamas rašytinį prašymą Taisyklių 22 punkto nurodytu būdu UAB „Vilniaus dizaino biuras” dėl išregistravimo iš Svetainės;
17.8. sutinka, kad Svetainėje esantis Turinys bus prieinamas visiems kitiems vartotojams, tiek tiesiogiai Svetainėje, tiek ir perduodant įvairiomis techninėmis priemonėmis su nuoroda į pradinį šaltinį (siunčiant elektroniniu paštu, RSS-transliacija, naudojant kaip elektroninį atviruką, ekrano užsklandą, įrašus tinklaraštyje ir kt.);
17.9. pripažįsta, kad UAB “Vilniaus dizaino biuras” neprivalo prieš paskelbiant peržiūrėti bet kokios rūšies Turino, taip pat, kad UAB “Vilniaus dizaino biuras” turi teisę (bet ne pareigą) savo nuožiūra atsisakyti skelbti arba pašalinti bet kokį Turinį. Sutinka, kad turi pats įvertinti visas su Turinio naudojimu susijusias rizikas, įskaitant šio Turinio patikimumo, išsamumo arba naudingumo įvertinimą. Svetainės turinyje gali būti nuorodos į kitus išteklius, todėl UAB “Vilniaus dizaino biuras” neatsakinga už jų prieinamumą bei turinį, taip pat bet kokias su šių išteklių naudojimu susijusias pasekmes.
17.10. nenaudos Svetainės: 

 • neteisėtam, kenkėjiškam, grasinančiam, šmeižikiškam, įžeidžiančiam orumą, pažeidžiančiam autoriaus teises, propaguojančiam neapykantą ir (arba) diskriminuojančiam žmones pagal rasės, etninius, lytinius, religinius, socialinius požymius, įžeidžiančiam konkrečius asmenis arba organizacijas Turiniui įkelti, siųsti, perduoti arba kitu būdu paskelbti;
 • nepilnamečių asmenų teisėms pažeisti ir (arba) bet kaip jiems pakenkti;
 • mažumų teisėms suvaržyti;
 • apsimesti kitu žmogumi arba organizacija ir (arba) bendrijos atstovu, neturint  tam pakankamų teisių, tarp jų, UAB “Vilniaus dizaino biuras” darbuotoju, forumų moderatoriumi, svetainių savininkais, taip pat klaidinti dėl bet kokių subjektų arba objektų savybių ir ypatybių;
 • Turiniui, kurio neturite teisės daryti prieinamu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba bet kokius sutartinius santykius, įkelti, siųsti, perduoti arba bet kokiu kitu būdu paskelbti;
 • Turiniui, susijusiam su bet kokiu patentu, prekės ženklu, komercine paslaptimi, autoriaus teisių apsaugos ženklu arba kitomis nuosavybės teisėmis ir (arba) autoriaus ir trečiosios šalies gretutinėmis teisėmis, įkelti, siųsti, perduoti arba bet kokiu kitu būdu paskelbti;
 • specialiu būdu neleistinai reklaminei informacijai, šlamštui (tarp jų ir paieškos), svetimiems elektroninio pašto adresų sąrašams, „piramidžių“ schemoms, daugiapakopei (tinklinei) rinkodarai (MLM), uždarbių internete sistemoms ir verslo elektroninio pašto adresams, „laimės laiškams“ įkelti, siųsti, perduoti arba kitokiu būdu paskelbti, taip pat dalyvavimą šiose veiklose (siųsti nesuderintus laiškus su nuorodomis į Administracijos servisus) galima laikyti dalyvavimu šiame punkte uždraustose veiklose, net, jeigu buvo siunčiama tiesiogiai nenaudojant Svetainės naudojamų serverių);
 • bet kokiai medžiagai, kurioje yra virusai arba kiti kompiuteriniai kodai, bylos arba programos, skirtos bet kurios kompiuterinės arba telekomunikacinės įrangos  funkcionalumo pažeidimui, sunaikinimui arba apribojimui arba neteisėtai prieigai skirtoms programoms, taip pat komercinių programinių produktų serijų numeriams ir jų generavimo programoms, prisijungimo vardams, slaptažodžiams ir kitoms priemonėms, siekiant gauti neteisėtą prieigą prie mokamų išteklių Internete įkelti, siųsti, perduoti arba bet kokiu būdu paskelbti, taip pat nuorodoms į aukščiau nurodytą informaciją paskelbti;
 • sąmoningam Lietuvos Respublikos įstatymų arba tarptautinės teisės normų pažeidimui;
 • kitų asmenų asmens duomenims rinkti ir saugoti;
 • Svetainės normaliam darbui pažeisti.

Baigiamosios nuostatos ir ginčų sprendimas
18. Visi šių Taisyklių priedai, jeigo tokie būtų, įskaitant Privatumo politiką, laikomi sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalimi.
19. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp UAB „Vilniaus dizaino biuras“ ir Naudotojo ar Kliento kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
20. Ginčai gali būti sprendžiami ir neteismine tvarka žemiau nurodytose institucijose:
20.1. Ginčai, susiję su vartotojų apsauga (taikoma tik fiziniams asmenims, jeigu paslaugos mokamos) – Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, Vilniaus g. 25, Vilnius, el. p. [email protected], svetainė www.vvtat.lt;
20.2. Ginčai, susiję su asmens duomenimis – Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, buveinė A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, el. p. [email protected], svetainė www.ada.lt.
21. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius priklauso UAB „Vilniaus dizaino biuras“ ir yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško UAB „Vilniaus dizaino biuras“ sutikimo.
22. Visais klausimais dėl naudojimosi Svetaine ar Svetainėje teikiamų paslaugų prašome kreiptis el. paštu [email protected]
23.
Taisyklės įsigalioja jų paskelbimo Svetainėje dieną ir galioja neterminuotai.
24. Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2018-08-10